AssurMiFID gedragsregels

jouw garantie voor onze diensten

Kantoor Volcke Hoornaert - Willaert is jouw partner voor alles wat komt kijken bij bankieren en verzekeringen. Om jullie een abolute topservice te garanderen, volgen wij hierbij steeds de AssurMiFID-gedragsregels. Wat dit inhoudt, lees je hieronder. 

 

Wat is AssurMiFID? 

MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het is overkoepelende Europese regelgeving die sinds 2007 financiële transacties en de financiële markten in de EU in goede banen leidt. Het heeft twee doelen: 

 • de financiële markten transparanter maken.
 • de belegger beschermen.

Het volgen van deze regelgeving houdt in dat we jullie - onze cliënten - volgende zaken garanderen: 

1. Zorgplicht

Kantoor Volcke Hoornaert Willaert zet zich te allen tijde en volledig in om jouw belangen te behartigen. We doen dit op een zo loyaal-, billijke en professioneel mogelijke manier. Dit houdt onder meer in dat wij er steeds voor zorgen dat de producten die we jullie aanbieden volledig passen bij jouw situatie en noden. Tijdens een uitvoerig gesprek gaan we na wat jullie verlangens zijn, om daar vervolgens de juiste oplossing bij te voorzien. 

 

Een analyse van jullie situatie, wensen en de risisco's horen hier altijd bij. We houden bovendien geen informatie over eventuele beperkingen achter en zorgen voor de nodige informati, zodat onze cliënten altijd een overwogen keuze kunnen maken.  

2. Informatieplicht

Aansluitend op punt 1, verbinden we er ons ook steeds toe om altijd zo accuraat en up to date mogelijk te voorzien in de nodige informatie voor onze cliënten. Geen jargon, maar duidelijke to-the-point informatie die aansluit bij jouw specifieke situatie. Wij staan erop dat jij een duidelijke beslissing kan nemen.

Wanneer we verchillende oplossingen voorstellen, dan zorgen we dat de verschillen (in prijs, dekking, uitzonderingen etc.) steeds klaar en duidelijk zijn, zodat ons cliënteel steeds weet wat de voor- en eventuele nadelen zijn van de aangeboden producten. 

3. Onze producten en diensten

Kantoor Volcke Hoornaert Willaert biedt haar cliënteel verzekeringsbemiddeling aan. Zo zorgen wij voor volgende diensten: 

 • advies op maat in verband met verzekeringskwesties,
 • het aanbieden, voorstellen, voorbereiden en sluiten van verzekeringsovereenkomsten,
 • begeleiding bij het beheren van verzekeringsovereenkomsten.

We bieden hierbij oplossingen aan in zowat elke tak van verzekering: 

1 a. Ongevallen behalve arbeidsongevallen
1 b. Arbeidsongevallen
2. Ziekte
3. Voertuigcasco (m.u.v. rollend spoorwegmaterieel)
4. Casco rollend spoorwegmaterieel
5. Luchtvaartuigcasco
6. Casco zee- en binnenschepen
7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen

8. Brand en natuurevenementen
9. Andere schade aan goederen
10 a. Burgerrechterlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen
10 b. verzekering aansprakelijkheid van de vervoerder
11. BA luchtvaartuigen
12. BA zee- en binnenschepen
13. Algemene BA
14. Krediet
15. Borgtocht
16. Diverse geldelijke verliezen

17. Rechtsbijstand
18. Hulpverlening
21. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
22. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
23. Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
24. De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekering genaamd "permanent health insurance" (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur)
25. Tontineverrichtingen
26. Kapitalisatieverrichtingen
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen
28. De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse "Code des assurances"
29. De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd

Onze polisvoorwaarden kun je hier bekijken. 

 

4. Ons belangenconflictenbeleid

Volgens de AssurMiFID-gedragsregels voorzien we ook in informatie voor het beheer van belangenconflicten.

4.1 Het wetgevende kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de ‘AssurMiFID-gedragsregels’ van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is Kantoor Volcke Hoornaert Willaert gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door Kantoor Volcke Hoornaert Willaert geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

4.2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft Kantoor Volcke Hoornaert Willaert in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen

 • ons kantoor en haar verbonden personen en een klant
 • tussen meerdere klanten onderling.

Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor.

4.3. Welke maatregelen neemt Kantoor Volcke Hoornaert Willaert?

Wij zorgen altijd dat het belang van de klant primeert. We nemen zo onder meer volgende maatregelen: 

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4.4. Wat is de te volgen procedure?  

AssurMifid

4.5 Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal je geïnformeerd worden door Kantoor Volcke Hoornaert Willaert over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat je een weloverwogen beslissing kan nemen. Je kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

5. Vergoeding

Voor onze geleverde adviezen en diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangt Kantoor Volcke Hoornaert Willaert een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die ofwel deel uitmaakt van de premie die je als klant betaalt, of bestaat uit een aanbrengvergoeding indien het een directe verzekeringsonderneming betreft. 

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van Kantoor Volcke  Hoornaert Willaert bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door  Kantoor Volcke  Hoornaert Willaert .

In de andere gevallen ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van jou als klant.

Voor meer informatie contacteer ons op info@kantoorvolcke.be.

Nieuws

Dekt jouw brandverzekering ook diefstal?

De dagen worden korter en traditioneel brengt dat een inbraakgolf op gang. We zien jaar na jaar dat dieven graag op pad trekken wanneer het vroeger donker wordt. De omschakeling naar het winteruur zorgt dan ook voor een sterke stijging in het aantal inbraken in Vlaanderen.  

Wat kan je daartegen doen? En dekt jouw brandverzekering diefstal(schade)? Dingen om eens bij stil te staan!